Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Údržba

Systém PLUZ kompletně zpracovává agendu týkající se technické dokumentace výrobních zařízení, věcného a finančního plánování údržby, sledování provozních údajů, vyhodnocování stavu zařízení a sledování provozních nákladů.

Základem systému je databáze zařízení vycházející z databáze typů zařízení a hierarchicky organizovaná pod správou umístění. Popis zařízení může obsahovat výkresovou dokumentaci, obrazové informace, seznam náhradních dílů, seznam technických parametrů, popis náběhů, bezpečnostní opatření, seznam operací preventivní údržby, spojení na GIS, definici protokolů měření atd.

Příprava věcného obsahu údržby se opírá o databázi norem zakázek obsahujících popis vlastních prací, dodavatelských prací a materiálové spotřeby. Užívání norem zakázek není povinné, ale je výhodné při hromadné přípravě zakázkové dokumentace. pracovních příkazů, objednávek prací a limitek materiálu

Finanční plánování a následné sledování skutečných nákladů je založeno na uživatelsky definovaném schématu věcný plán - zadávané údaje - konstantní hodnoty - plánované veličiny - účetní skutečnost. Finanční plán může být nezávislý na věcném plánu, jeho veličiny však musí být účetně sledovatelné

Hlavním prostředkem pro evidenci údržby je databáze zakázek jakožto účetních jednotek pro přípravu plánu a evidenci nákladů. Zakázky lze sdružovat do odstávek. Věcný obsah je předem nebo průběžně naplněn pomocí pracovních příkazů, objednávek prací, příp. limitek materiálu. Na pracovních příkazech lze evidovat odpracované hodiny s možností přenosu do účetnictví, obdobně lze sledovat průběh plnění smluv o provedení práce. Je možné nastavit několik schemat vzájemných vztahů zařízení, umístění a zakázek.

Nahodilá údržba je obvykle realizována na základě požadavků na údržbu a jejich řešení pracovními příkazy pro pracovníky údržby nebo objednávkami pro externí dodavatele. Lze nastavit oprávnění k zadávání požadavků a k jednotlivým možnostem řešení (včetně zamítnutí, přiřazení k plánovaným akcím, rozdělení na více příkazů apod.). Jak pracovní příkazy, tak objednávky lze vystavovat i bez požadavků a vytvářet tak plán údržby i bez databáze pracovních norem pomocí časového nebo finančního ohodnocení příkazů, resp. plánu splátek podle dodavatelských smluv.

Pro plánování prací opakovaných podle náběhu času a/nebo provozních hodin je určena správa preventivní údržby a evidence provozních hodin, jejíž výstupem je přehled potřebných prací nebo přímo požadavky, příkazy nebo objednávky generované automaticky.

Všechny odvedené práce, účetní náklady a provedená měření se ukládají v archivu prací na zařízení a umístění. Tyto údaje spolu s evidencí provozních hodin pak slouží jako podpora při řešení požadavků na opravy.