Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

TPV Technická příprava výroby

Technická příprava výroby je komplexní nástroj k tvorbě a údržbě popisu výrobků, evidenci objednávek a zakázek, plánování výroby, tvorbě výrobní dokumentace a vyhodnocování provedených prací. Spolupracuje prostřednictvím obousměrných vazeb s ostatními agendami ISEI (účetnictví, sklady materiálu a výrobků, mzdy).

Hlavní části

Normativní základna
Vychází ze základních číselníků materiálu, vlastních kapacit, příp. subdodavatelů. Normativní základna je tvořena :

 • databází výkresů zahrnující výrobky, detaily, polotovary, bezvýkresovou dokumentaci apod.
 • databází kusovníků definující hierarchické vztahy mezi výkresy a materiálem
 • databází technologických postupů výroby

Konkrétní struktura popisu výrobků je implementována vždy podle požadavků zákazníka.Součástí podpory interaktivního zpracování normativní základny jsou uživatelsky definované sestavy (kusovník, inverzní kusovník, seznam finálů, rozpad materiálu, kapacitní sumář, seznam kooperací, kalkulace nákladů, seznam zakázek) a nástroje pro hromadné změny v dokumentaci (změnové řízení, přepočet časových norem, záměny pracovišť).

Plán výroby
Základem je evidence došlých objednávek a výrobních zakázek. Jejich vzájemný vztah je programově definován při implementaci podle zvyklostí zákazníka, stejně tak se "na míru" vytvářejí případné prostředky pro podporu časového plánování zakázek podle výrobních kapacit, priorit apod. Výsledkem je seznam výrobních zakázek obsahujících obecně více druhů výrobků.

Výrobní dokumentace
Tvoří se po zakázkách s možnou kumulací stejných dílců v rámci zakázky a možným výdejem hotových polotovarů ze skladu polotovarů. Obsah dokumentace je opět dán místními potřebami, mohou se tvořit následující druhy :

 • průvodky dílců
 • žádanky materiálu
 • pracovní lístky
 • žádanky kooperací
 • montážní rozpisky
 • souhrnné kusovníky
 • sumáře prací po pracovištích
 • výdejky polotovarů a hotových dílů
 • výrobní příkazy

Odvádění výroby
Probíhá v zásadě dvojím způsobem :

 • plnění pracovních příkazů se zápisem pracovníků nebo středisek (lze použít pro účetní rozúčtování mzdových nákladů na zakázky, případně přímo k zápisu složek jednicových mezd)
 • odvádění hotových výrobků .. může sloužit jako podklad pro příjem na odbytový sklad (pokud přenos informace neprobíhá přesně obráceně)

Informace o hotových kooperacích obvykle probíhá přes likvidaci faktur v účetnictví, čímž se na zakázky dostanou hodnoty nákladů, navíc lze údaje o ceně za kooperace uschovávat kvůli příštímu výběru dodavatele podle historie

Vyhodnocení zakázek
Základem vyhodnocování jsou účetní zápisy v hlavní knize vzniklé z prvotních dokladů, tzn. výdejky materiálu, likvidace faktur, příp. mzdy nebo jiné náklady vztažené k zakázkám, na straně výnosů pak faktury nebo dodací listy, pokud to vztah mezi výrobními zakázkami a fakturovanými objednávkami umožňuje. Nákladová část může být zpřesněna započtením režií, i když v souboru dokladů nejsou rozdělené na zakázky, takže uživatelsky definovaná struktura vyhodnocení zakázek může být maximálně vypovídající

Sestavy
Program obsahuje nástroj pro uživatelskou tvorbu sestav tří druhů :

 • Sestavy tvořené generátorem Sinea - plná kontrola nad formátem sestavy : začátek a konec sestavy, hlava a pata stránky, skupinování, libovolné rozmístění položek, součty a mezisoučty, doplňkové texty, obrázky, grafické prvky, různé druhy písma, tisk v grafickém režimu lze použít pro sestavy i pro tisk dokladů
 • Textové parametrické tisky - jednoduchý nástroj pro rychlou tvorbu sestav lze předepsat výběr položek, délky, pořadí třídění, dělení sestavy, součty a mezisoučty, vícenásobné filtrování tisk probíhá ve znakovém režimu přímým zápisem na port (výhodné na pomalých tiskárnách), případně tiskem z běžných prohlížečů (Wordpad, Notepad)
 • Textové předlohy dokladů - předlohy pro tisk dokladů ve znakovém režimu, užívá se obvykle pro interní doklady

Sestavy jsou sdružovány do uživatelsky definovaných skupin, a sice

 • podle obsahu .. sestavy vycházející z týchž dat (ceník, pohyby apod.)
 • podle použití .. libovolné jiné dělení

Program sám o sobě neobsahuje žádnou pevně vytvořenou sestavu. Všechny sestavy, s nimiž se dodává nebo které se nastavují na přání při implementaci, jsou dostupné uživateli k případným změnám. Taktéž skupinování sestav, příp. nastavení oprávnění, je zcela v rukách uživatele.

Běžně dodávané sestavy

 • z výkresů : viz výše
 • ze zakázek : kapacitní plán, seznam materiálu, přehled odvádění, stav fakturace, vyhodnocení
 • z pracovních lístků : měsíční plnění po lidech/po zakázkách, celkové plnění zakázek

Kontrola přístupu
Základem je interní očíslování operací v programu zveřejněné v systémových datech programu. Kontrola přístupu je realizována pomocí dat definovaných uživatelem :

 • zařazení operací do skupin
 • soupis operátorů a jejich zařazení do skupin
 • přiřazení práv skupin operátorů ke skupinám operací

Přímo lze přiřadit oprávnění skupin operátorů k druhům dokladů a sestavám. Jméno a heslo operátora lze použít i ke kontrole přístupu k samotné databázi.