Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Personalistika

Modul určený pro personální evidenci, rozvoj zaměstnanců a vytváření pracovních a sociálních podmínek určitého podniku s přímou vazbou na mzdovou agendou. Modul personalistiky umožňuje personálnímu útvaru vytvářet efektivně organizační strukturu podniku, požadavky na pracovní místa a jejich obsazování. Obsahuje rozšířenou evidenci o pracovnících a jejich kvalifikacích a tím možnost lépe využívat vlastní potenciál lidských zdrojů.

Sledované informace z personální oblasti :

  • základní personální údaje o pracovníkovi
  • rozšířené personální údaje o pracovníkovi
  • evidence uchazečů o zaměstnání
  • evidence bývalých pracovníků
  • hodnocení pracovníků
  • evidence kurzů a školení, včetně jejich lektorů
  • vytváření vlastních formulářů a tiskových sestav k personální práci
  • vyhodnocení údajů k požadavkům na pracovní místa
  • evidence poskytnutých sociálních výhod a závazků vůči zaměstnavateli

Osobní údaje o zaměstnancích

Soubor informací o zaměstnancích se úzce prolíná s požadavky mzdové agendy. Personální informace se od mzdových dají odlišit stanovením různých přístupových práv pro pracovníky personálního a mzdového oddělení

Nemocenské dávky

Sledování historie čerpání nemocenských dávek a jejich vyhodnocování s ohledem na stanovení podpůrčí doby a tisk zápočtových listů

Vzdělávání

Výchova a vzdělávání zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších oblastí řízení lidských zdrojů, je proto nutné, aby byla efektivně a přesně řízena. Pro podporu řízení dané oblasti je určen software, který je koncipován tak,aby poskytoval všechny potřebné informace ve formě vhodné pro řízení a plánování.

Lékařské prohlídky

Umožňuje personálnímu oddělení přesné plánování, evidenci a sledování lékařských prohlídek zaměstnanců. Pokrývá jak oblast obecně-povinných prohlídek (vstupní, výstupní, preventivní), tak oblast prohlídek specifických dle zaměření organizace.

Pracovní a ochranné pomůcky

Software je koncipován tak, aby umožňoval evidenci, přidělování a další operace s pracovními, ochrannými a jinými pomůckami. Díky obecnosti lze modul využít mimo jiné i pro evidenci služebních automobilů, mobilních telefonů aj..

Hodnocení

Moderní hodnocení zaměstnanců představuje jednotu zjišťování, posuzování,úsilí o nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice účinný nástroj kontroly a usměrňování zaměstnanců.

Kariéra

Plánování kariéry je jedním z důležitých motivačních činitelů zaměstnanců. Každý zaměstnanec má před sebou jednoznačně určenou možnost profesionálního růstu, ale také přesně definované požadavky pro něj. Firma má zase možnost plánovat a vytvářet kádrové rezervy na jednotlivá funkční místa.