Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Mzdy

     Program komplexně zpracovává výpočet všech forem mezd s přímou návazností na vedení personální agendy a agendy ekonomiky práce. Všechny zpracovávané agendy tohoto programu jsou od sebe odděleny použitím přístupových práv,takže lze jednoznačně oddělit personální a mzdovou část podle kompetencí daných organizační strukturou firmy se snahou o maximální možné zamezení úniku informací.  
 

 Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika

Program je jedním z modulů ekonomického systému ISEI od firmy TES spol. s r.o. se kterým úzce spolupracuje. Je však připojitelný k mnoha dalším účetním systémům, např. ABRA G2,G3

Komunikace : 

 • napojení na PVS - odesílání "Evidenčních listů"
 • napojení na PVS - odesílání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"
 • napojení na PVS - odesílání "Přehledu o výši pojistného"
 • napojení na sledování docházky na magnetických a čipových kartách
 • napojení na evidenci odběrů stravného na magnetických a čipových kartách
 • generace H složenek
 • disketa pro Českou spořitelnu
 • aktualizace programu a datové struktury přes FTP server
 • internetová podpora - číselníky, zákony, sestavy

 Parametry :  

 • předzpracování mezd na libovolném počtu stanic
 • zadávat úkolovou, časovou, měsíční, podílovou mzdu
 • automatický výpočet prémií, podílů apod.
 • výpočet daně z příjmu
 • výpočet mezd do čisté mzdy 
 • automatický výpočet exekuce
 • uživatelsky definovaný způsob výpočtu sazeb a složek mezd
 • automatický výpočet průměrů
 • automatické rozúčtování mzdových nákladů zohlednění na střediska, činnosti a zakázky
 • sledování srážek (půjček, spoření)
 • sledování výdělku důchodců
 • výstup dat na paměťových médiích (spoření,penzijní fondy)
 • penzijní připojištění
 • tisk hromadných příkazů k úhradě
 • výstupní soubory pro peněžní ústavy
 • grafické zobrazení mezd
 • tisk statistických sestav
 • sledování přesčasů
 • stavy pracovníků a čerpání mzdových prostředků dle uživatelsky definovaných hledisek
 • roční sestavy
 • roční vyrovnání daně
 • roční sumáře
 • tisk mzdových listů
 • tisk podkladů pro evidenční listy
 • vydávat potvrzení o zdanitelných příjmech
 • potvrzovat příjem pro sociální dávky
 • tisk uživatelsky definovaných formulářů (prac.smlouvy,platové výměry)
 • tisk kontrolních karet
 • tisk výplatních pásek
 • tisk adresáře zaměstnanců
 • sledování životních a pracovních jubileí
 • sledování funkčního postupu
 • sledování platnosti školení
 • čerpání dovolené
 • uživatelsky definovatelné výstupní sestavy
 • přenos údajů mezi PaM, Personálním a mzdovou účtárnou s možností odblokování přístupů jednotlivým oddělením
 • napojení na evidenci odběrů stravného na magnetických kartách

Volitelné moduly podle potřeby a požadavku zpracovatele:

 • generace H složenek
 • výstup dat na paměťových médiích pro penzijní fondy
 • napojení na sledování docházky na magnetických kartách
 • statistika o ceně práce ISPV včetně generace exportních souborů
 • výstup dat na paměťových médiích pro životní pojišťovny
 • povinný podíl ZPS zaměstnanců a výpočet odvodu do státního rozpočtu
 • výpočet korekce odvodů (daně,ZP,SP) po chybách při zpracování mezd
 • parametrické sestavy tvořené uživatelem
 • výpočet 13.,14.platu, ročních odměn
 • napojení na evidenci odběrů stravného na magnetických kartách

Ve mzdovém modulu je možno formou parametrů nastavit různou úroveň automatického dopočítávání čisté mzdy podle časového fondu pracovní doby. Tento dopočet se řídí podle nastaveného typu kalendáře firmy nebo zaměstnance. Každému zaměstnanci lze přidělit individuální kalendář, nebo je možné přímé propojení se systémem evidence docházky do zaměstnání včetně

Srážky ze mzdy včetně vyplácení mezd v hotovosti nebo bankovním převodem lze nastavit individuálně pro každého zaměstnance. Umožňuje provádět srážky na účet, poštou na adresu trvalého bydliště nebo na jinou adresu (výživné, exekuce, spoření, pojištění půjčky, penzijní připojištění, telefony, nájemné apod.). Vše lze provádět automatizovaně prostřednictvím kompatibilního média pro všechny druhy bankovních převodů (spořitelna, banky, pošta - poštovní poukázky typu H). Současně lze provádět i vnitropodnikové převody do vnitropodnikové záložny, převody hromadného příkazu k úhradě do modulu účetnictví. Lze nastavit i vazbu na automatický stravovací systém (magnetické karty) s možností automatického srážení výše stravného včetně nastavení výše příspěvku organizace. Pro výplatu v hotovosti lze vytvořit výplatní sestavu včetně parametricky nastavitelné mincovky a různé druhy výplatních sáčků (předtištěné formuláře, utajené částky atd.) jejichž úprava je součástí implementace.

Výpočet odvodů daní a pojistných na ZP a SP ovlivňují uživatelsky nastavitelné parametry jako jsou odečitatelné částky, procenta pojistných, typy pracovních poměrů, přidaňované složky mezd apod. Tyto parametry respektují historii minulých období.

V modulu lze nastavit sledování mzdových nákladů na činnosti, zakázky a střediska s automatizovaným přenosem do účetnictví, ošetření minimální mzdy a dluhů zaměstnanců vůči organizaci

V modulu se automaticky protokoluje historie zaměstnance, kterou je možné kdykoliv zobrazit. Historie sleduje změny zásadních položek, přičemž se eviduje původní hodnota, nová hodnota, datum změny

Výstupy se automaticky provádějí do sestav, které lze zobrazovat nebo tisknout na nadefinovanou a uživateli přístupnou tiskárnu. Mezi standardní sestavy patří výkazy pro správu nemocenského pojištění, zdravotní pojišťovny (možnost vytváření diskety), přehledy průměrů, statistické rozbory ISPV, mzdové rekapitulace, sestavy srážek, odměn, tarifů, příplatků apod

Roční zúčtování lze volně opakovat. Výstupem je roční zúčtování, mzdové listy schválené daňovým poradcem, podklady pro evidenční listy, sestavy průměrů, nároků pro dovolenou včetně krácení a daňové vyrovnání